Krav på företag som arbetar med elinstallationer 

Som elinstallationsföretag finns det vissa krav som måste uppfyllas för att få verka i branschen som Göteborg Elektriker. Det innefattar bland annat hur elinstallationer ska utföras på ett säkert och korrekt sätt. Elinstallationsföretaget som utför en elinstallation ansvarar för att alla krav uppfylls.  

Krav elinstallationsföretag måste följa 

Följande krav måste alla elinstallationsföretag som verkar i branschen följa. Vissa undantag kan dock förekomma. 

 • Företaget måste ha och följa ett egenkontrollprogram 
 • Det måste finnas åtminstone en elinstallatör på företaget för regelefterlevnad 
 • Om företaget arbetar med att utföra elinstallationer på andras anläggningar måste verksamheten registreras hos Elsäkerhetsverket. Om elinstallationer endast sker på egen anläggning krävs ingen registrering. 
 • Elinstallationsföretag som arbetar på annan anläggning måste uppge en person som agerar kontaktperson för företag. Denna person blir Elsäkerhetsverkets kontaktperson vid ärenden som exempelvis tillsyn. Det spelar ingen roll vem denna person är. 

Krav på elinstallationsarbete 

Förutom att elinstallationsföretag måste arbeta på ett visst sätt i företaget finns det dessutom vissa regler för hur de ska utföra sina elinstallationer. Generellt handlar dessa regler om att utföra elinstallationer på ett sätt så det inte innebär någon risk för sak- eller personskada. Vid arbete på anläggning är elinstallationsföretag skyldiga att: 

 • Ta reda på all information om förutsättningarna för arbetet som ska utföras för att kunna genomföra arbetet korrekt och säkert. 
 • Utföra elinstallationer på ett fackmannamässigt och korrekt sätt. 
 • Använd egenkontrollprogrammet och utgå från detta vid utförande av elinstallationsarbete. 
 • Säkerställa att endast personer med relevant expertis befinner sig på arbetsplatsen och arbetar med elinstallationen. Detta innefattar elinstallatörer och eventuella andra personer som företagets egenkontrollprogram omfattas av. 
 • Personen som äger anläggningen är i sin tur skyldig att lämna över all relevant information om anläggningen till elinstallationsföretaget. 

Vad räknar som ett elinstallationsföretag? 

Ett elinstallationsföretag behöver inte nödvändigtvis definieras som en el-firma. Alla som utfört en elinstallation på ett yrkesmässigt sätt någon gång är per definition ett elinstallationsföretag. Det innebär att du som utfört en elinstallation på egen anläggning även definieras som ett elinstallationsföretag. Det spelar inte heller någon roll vad för organisations- eller bolagsform som verksamheten utförs inom. Klassiska elföretag kan klassas som ett elinstallationsföretag. Även andra företag inom andra branscher kan klassas som ett elinstallationsföretag. Några exempel på företag är: 

 • Fastighetsskötare 
 • Kyl/värme- och ventilationsföretag 
 • Myndigheter 
 • Elnätsbolag 
 • Landsting och kommuner 

Regler och lagar som måste följas av elinstallationsföretag 

Förutom de kraven som är nämna tidigare finns det vissa lagar och regler som alla elinstallationsföretag måste följa. Dessa lagar och regler finns till för att förebygga skador på egendom och personer på grund av felaktigt utförd elinstallation. Elinstallationsföretag är skyldiga att följa dessa regler och lagar och regelbundet kontrollera om reglerna ändrats. 

 • Elsäkerhetsförordningen 
 • Elsäkerhetslagen 
 • ELSÄK-FS 2017:2 
 • ELSÄK-FS 2017:3