Hur ett bodelningsavtal går till

En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. En bouppteckning ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader från det att en person har avlidit.

Skulle tidsfristen av någon anledning inte vara tillräcklig, får man ta kontakt med Skatteverket i god tid och ange anledningen till varför. Om Skatteverket godkänner anledningen kan man få en förlängd tidsfrist.

Innehåll

En bouppteckning som skickas in till Skatteverket ska innehålla fyra saker.

– Bouppteckning i original.

– Vidimerad kopia av bouppteckningen. Med andra ord en kopia som helt stämmer överens med originalet.

– Vidimerade kopior eller original av testament, eventuella arvsavståenden, bouppteckningsförrättnings-kallelse och liknande dokument.

– Om det finns en fullmakt, ska även denna skickas med i original.

Vem gör bouppteckningen?

Det är arvtagarnas uppgift att se till att bouppteckningen inför bodelningsavtal blir gjord. Det går att göra själv som privatperson, men känner man att det är svårt finns det hjälp att tillgå. Antingen kan du själv kontakta en juristfirma som tillger dig en advokat, eller så kan du ta hjälp av den begravningsbyrå som hanterar den avlidnes begravning.

Bouppteckning steg för steg

Börja med att skicka ut en kallelse till alla delägare i dödsboet till en bouppteckningsförrättning. Då ni endast har fyra månader på er att få klart bouppteckningen bör denna ske så snabbt som möjligt.

Ta fram underlag som visar alla tillgångar och skulder dödsboet hade. Fastighetsbeteckningar, bankkonton, aktieinnehav, värdepapper med mera. Finns testament och andra liknande papper från den avlidne ska dessa också finnas med.

Förutom arvingarna ska även två förrättningsmän kallas in. Endast en behöver närvara vid bouppteckningsförrättningen, men båda ska skriva under på att allt gått till som det ska.

Fyll i blanketten bouppteckning från Skatteverket med information om den avlidnes tillgångar och skulder. Namn och personnummer på efterlevande make/maka och övriga personer som blivit tillkallade till bouppteckningsförrättningen ska fyllas i. Saknas svenskt personnummer ska namn och födelsetid åtminstone stå med.

Bifoga kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen, testamente och eventuella papper som äktenskapsförord. Är det någon som inte vill ärva ska även ett arvsavstående skickas med.

Underteckna bouppteckningen och skicka in till Skatteverket.

Varför man gör en bouppteckning samt dödsboanmälan?

Man gör en bouppteckning för att kunna avsluta bankkonton, sälja mark eller bostäder samt andra ägodelar såsom aktier.

Dödsboet betalar för kostnaderna som uppstår vid bouppteckningen. Skulle det inte finnas pengar kan kommunen göra en dödsboanmälan, och denne ersätter i sådana fall en bouppteckning. Är detta fallet får man kontakta den kommun där den avlidne har bott.

Vid frågor och funderingar kan man alltid kontakta Skatteverket eller begravningsbyrå.